default_setNet1_2

[ ߱] 请个ݻ讲.- κ ٽ ּ.

2018.05.16  22:30:00

C.S KOREA ǥ

17  
default_news_ad1

学  : 教, 个问题.
          Jiàoshòu, wǒ yǒu yí gè wèntí.

教   : 么问题?
          Yǒu yí gè wèntí?

学  : 请个ݻ讲. 
          这٥.
          请问您ʦʦ讲简单?  
          Qǐng bǎ nàge bùfen zài jiǎng yí biàn.
          Zhèli bútài míngbai. 
          Qǐngwèn nín kě bùkěyǐ jiǎng de zài 
           jiǎndān yìxiē?

 

     : , ǰ ֽϴ.
     :  ?
     :  κ ٽ  ּ.
             𸣰ھ. 
                ֽðھ?     

C.S KOREA ǥ

ad28
default_side_ad1

1 2 3
set_P1

Ǻ α ֱٱ

set_new_S1N5
set_new_S1N7
set_new_S1N2
set_new_S1N12
set_new_S1N11
set_new_S1N13
set_new_S1N3
set_new_S1N4
item66
item67
set_hot_S1N14
set_hot_S1N5
set_hot_S1N7
set_hot_S1N10
set_hot_S1N2
set_hot_S1N12
set_hot_S1N13
set_hot_S1N3
set_hot_S1N4
item68
item69
default_bottom
#top